Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN
Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HOME
Learn and play
Welsh Traditional Music

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
ALAWON Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
BLOG TUNES Contact
 
Ewch at wefan newydd   www.telynor.cymru
Telynor Cymru Visit the new website    www.telynor.cymru
DIGWYDDIADAU NESAF
NEXT EVENTS
Clybiau Alawon yn ailgychwyn
Medi/September Tune Clubs restart
Sesiwn yr Wyddgrug
Bar Gwin y Delyn, 3 Stryd y Brenin
YR WYDDGRUG   CH7 1LA
Mer / Wed
2/9/2015
20.30-23.00
Mold Session
Delyn Wine Bar, 3 King Street
MOLD   CH7 1LA
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc  Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
5/9/2015
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Sesiwn Caerdydd -1af, 3ydd, 5ed  nos Lun y mis
The City Arms (gyferbyn Stadiwm y Mileniwm)
10-12 Quay Street, Caerdydd  CF10 1EA
Maw / Tues
8/9/2015
20.30-23.00
Cardiff Welsh session - 1st, 3rd, 5th Monday
The City Arms (opposite Millennium Stadium)
10-12 Quay Street, Cardiff  CF10 1EA
Clwb Telynau'r Cymoedd
 Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
12/9/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Sesiwn Caerdydd (2il a 4ydd  pob mis)
Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun / Mon
14/9/2015
20.30-23.00
Cardiff Welsh Session  (2nd & 4th of the month)
Butcher's Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Sesiwn Caernarfon (Anglesey Arms)
Tafarn  yr Anglesey Arms, Yr Harbwr
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Maw / Tues
15/9/2015
20.30-23.00
Caernarfon (Anglesey Arms) Session
The Anglesey Arms, Harbour Front
CAERNARFON, Gwynedd   LL55 1SG
Sesiwn Ioan Rhagfyr
Gwesty Siôr III, Penmaenpŵl,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Mer / Wed
16/9/2015
20.30-23.00
Sesiwn Ioan Rhagfyr
George III Hotel, Penmaenpool,
DOLGELLAU, Gwynedd  LL40 1YD
Newyddion diweddaraf
Latest news
Mae'r dosbarthiadau hyfforddi  telynorion i chwarae'r delyn ym modd y Sipsiwn yn rhedeg.
Bydd 2016 yn ddeuganmlwyddiant geni John Roberts, Telynor Cymru
yn 1816, yn ogystal â bod yn ugainmlwyddiant sefydlu Clera yn 1996.
Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd Clera yn dathlu'r flwyddyn arbennig hon gyda chyfres o gyngherddau wediu seilio ar weithdai telyn werin ar draws Cymru drwy 2015.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

ymholiadau@telynor.cymru
Classes are now running for harpists to learn play like the Welsh gypsies did over a century ago.
2016 is the bicentenary of the birth of John Roberts, Telynor Cymru (the harpist of Wales), as well as the twentieth anniversary of Clera's incepton in 1996.
With the support of the Wales Arts Council, Clera will celibrate this special year with a series of concerts in 2016 based on folk harp classes running across Wales in 2015.
Click here for further information

Cyhoeddiad diweddaraf Clera ar gael!
Llyfr A5 o 81 alaw traddodiadol Cymreig
wedi'u trefnu mewn 26 set sesiwn.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £2 cludiant


Clera's latest publication now available.
An A5 fold-flat book of 81 Welsh tunes
arranged in 26 session sets
Price £6 (£5 to members) + £2 delivery
E-mail: m
Aelodaeth Clera
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg o Ionawr 1
 hyd Rhagfyr 31.
Os nad ydych yn talu trwy Orchymyn Banc,
 bydd angen adnewyddu'ch aelodaethi am 2015.
Cliciwch yma am ffurflen aelodaeth.
Clera Membership
The membership year runs from January 1
to December 31.
If you don't pay through a bank Standing Order, you will need to renew your membership for 2015.
Click here for a membership form.
Daeth cyfnod ariannau Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fa1 31ain 2014 ond mae'r clybiau alawon yn parhau.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau sydd wedi'u cynnal.
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu clybiau alawon a  gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb A
lawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â ni.

The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014, but tune clubs carry on.
Go to our blog to see the activities that have run.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera tune clubsworkshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod mwy am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out more about Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo