Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN
Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HOME
Learn and play
Welsh Traditional Music

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
ALAWON Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
BLOG TUNES Contact
 
Ewch at y wefan
cerddoriaeth  gweithdai   cysylltu
www.telynor.cymru Visit the website   
music  workshops   contact
Ymwelwch â'r gwasanaeth radio ar-lein gwerin Gymreig newydd i glywed y casgliad enfawr o draciau gerddoriaeth werin Gymreig sydd arno.
www.
folkradiocymru
.com
Visit the new on-line Welsh folk radio internet service to hear its wide range of recorded Welsh traditional music tracks.
DIGWYDDIADAU NESAF
NEXT EVENTS
Clybiau Llandeilo a Llanilltud yn y Gerddi
Gardd Fotanig Genedlaethol Cymru
LLANARTHNE, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG
Sul /Sun
1/5/2016
10.30-12.00
Llandeilo and Llantwit Clubs in the Gardens
National Botanic Garden of Wales
LLANARTHNE, Carmarthenshire, SA32 8HG
Sesiwn Caerdydd -1af, 3ydd, nos Lun y mis
The City Arms (gyferbyn Stadiwm y Mileniwm)
10-12 Quay Street, Caerdydd  CF10 1EA

Llun/Mon
2/5/2016
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  - 1st, 3rd Monday
The City Arms (opposite Millennium Stadium)
10-12 Quay Street, Cardiff  CF10 1EA

Sesiwn yr Hogyn Du
Black Boy Inn, Northgate Street
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1RW
Iau/Thurs
5/5/2016
19.30-23.00
Black Boy Session
Black Boy Inn, Northgate Street
CAERNARFON, Gwynedd  LL55 1RW
Telynor Cymru - gweithdy diwrnod telyn sipsiwn
Neuadd y Dref
Trefaldwyn, Powys  SY15 6ET
Sad /Sat
7/5/2016
10.00-16.00
Telynor Cymru - full day gypsy harp workshop
The Town Hall
Montgomery, Powys  SY15 6ET
Clwb Alawon Tredegar
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
7/5/2016
10.30-12.00
Tredegar Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Telynor Cymru - cyngerdd telyn sipsiwn
Neuadd y Dref
Trefaldwyn, Powys  SY15 6ET
Sad /Sat
7/5/2016
19.30
Telynor Cymru - Welsh and Gypsy harp concert
The Town Hall
Montgomery, Powys  SY15 6ET
Clwb Plygain Caerdydd
Ystafell Gefn, Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
9/5/2016
19.00-20.30
Cardiff Plygain Club
Back Room, Butchers' Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Sesiwn Caerdydd (2il a 4ydd  pob mis)
Butcher's Arms, 29 Heol Llandaf,
Treganna, Caerdydd  CF11 9NG
Llun/Mon
9/5/2016
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  (2nd & 4th of the month)
Butcher's Arms, 29 Llandaff Road
Canton, CARDIFF  CF11 9NG
Sesiwn Maentwrog
Gwesty'r Oakeley Arms, Tan y Bwlch
Maentwrog, Gwynedd  LL41 3YU
Mer / Wed
11/5/2016
19.30
Maentwrog Session
Oakeley Arms Hotel, Tan y Bwlch
Maentwrog, Gwynedd  LL41 3YU
Sesiwn Llanilltud Fawr
The Old Swan, Stryd yr Eglwys,
Llanilltud Fawr  CF61 1SB
Iau/Thurs
12/5/2016
20.00-23.00
Llantwit Major Session
The Old Swan, Church Street,
Llantwit Major  CF61 1SB
Clwb Alawon Magwyr
Capel Ebenezer, Y Sgwâr, Magwyr
Cil-y-coed  NP26 3HY
Sad / Sat
14/5/2016
10.00-12.00
Magor Tune Club
Ebenezer Chapel, The Square, Magor
Caldicot  NP26 3HY
Clwb Telynau'r Cymoedd
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad /Sat
14/5/2016
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Newyddion diweddaraf
Latest news
Mae'r dosbarthiadau hyfforddi  telynorion i chwarae'r delyn ym modd y Sipsiwn yn rhedeg.
Bydd 2016 yn ddeuganmlwyddiant geni John Roberts, Telynor Cymru yn 1816, yn ogystal â bod yn ugainmlwyddiant sefydlu Clera yn 1996.
Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd Clera yn dathlu'r flwyddyn arbennig hon gyda chyfres o gyngherddau wediu seilio ar weithdai telyn werin ar draws Cymru drwy 2015.
Cliciwch yma am fwy o wybodaethymholiadau@telynor.cymru
Classes are now running for harpists to learn play like the Welsh gypsies did over a century ago.
2016 is the bicentenary of the birth of John Roberts, Telynor Cymru (the harpist 18.45of Wales), as well as the twentieth anniversary of Clera's incepton in 1996.
With the support of the Wales Arts Council, Clera will celibrate this special year with a series of concerts in 2016 based on folk harp classes running across Wales in 2015.
Click here for further information

Cyhoeddiad diweddaraf Clera ar gael!
Llyfr A5 o 81 alaw traddodiadol Cymreig
wedi'u trefnu mewn 26 set sesiwn.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant


Clera's latest publication now available.
An A5 fold-flat book of 81 Welsh tunes
arranged in 26 session sets
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery

Aelodaeth Clera
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg o Ionawr 1
 hyd Rhagfyr 31.
Os nad ydych yn talu trwy Orchymyn Banc,
 bydd angen adnewyddu'ch aelodaethi am 2016.
Cliciwch yma am ffurflen aelodaeth.
Clera Membership
The membership year runs from January 1
to December 31.
If you don't pay through a bank Standing Order, you will need to renew your membership for 2016.
Click here for a membership form.
Daeth cyfnod ariannau Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fa1 31ain 2014 ond mae'r clybiau alawon yn parhau.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau sydd wedi'u cynnal.
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu clybiau alawon a  gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb Alawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â ni.

The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014, but tune clubs and sessions carry on.
Go to our blog to see the activities that have run.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera tune clubsworkshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo