Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN
Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HOME
Learn and play
Welsh Traditional Music

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
ALAWON Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
BLOG TUNES Contact
 
Ewch at wefan newydd   www.telynor.cymru
cerddoriaeth  gweithdai   cysylltu
Telynor Cymru Visit the new website    www.telynor.cymru
music  workshops   contact
DIGWYDDIADAU NESAF
NEXT EVENTS
Clwb Alawon Llantrisant
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Maw/Tues
24/11/2015
18.30-20.30
Llantrisant Tune Club
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Llandeilo
Gwesty'r Angel62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Sir Gâr   SA19 6EN
Maw/Tues
24/11/2015
19.30-21.00
Llandeilo Tune Club
The Angel Hotel, 62 Rhosmaen Street,
Llandeilo, Carms   SA19 6EN
Gweithdy Pantyfedwen -Telynor Cymru
Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion  SY25 6EU
Sad / Sat
28/11/2015
10.00-16.00
Telynor Cymru - Pantyfedwen Workshop
Pantyfedwen Hall, Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig, Ceredigion  SY25 6EU
Gweithdy Aberhonddu -Telynor Cymru
Neuadd Swbwd, Canal Bank
Aberhonddu,  Powys  LD3 7HH
Sul / Sun
29/11/2015
13.30-16.30
Telynor Cymru - Brecon Workshop
Subud Hall, Canal Bank
Brecon,  Powys  LD3 7HH
Sesiwn Caerdydd -1af, 3ydd, 5ed nos Lun y mis
The City Arms (gyferbyn Stadiwm y Mileniwm)
10-12 Quay Street, Caerdydd  CF10 1EA
Llun/Mon
30/11/2015
20.30-23.00
Cardiff Welsh session  - 1st, 3rd, 5th Mon
The City Arms (opposite Millennium Stadium)
10-12 Quay Street, Cardiff  CF10 1EA
Newyddion diweddaraf
Latest news
Mae'r dosbarthiadau hyfforddi  telynorion i chwarae'r delyn ym modd y Sipsiwn yn rhedeg.
Bydd 2016 yn ddeuganmlwyddiant geni John Roberts, Telynor Cymru yn 1816, yn ogystal â bod yn ugainmlwyddiant sefydlu Clera yn 1996.
Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd Clera yn dathlu'r flwyddyn arbennig hon gyda chyfres o gyngherddau wediu seilio ar weithdai telyn werin ar draws Cymru drwy 2015.
Cliciwch yma am fwy o wybodaethymholiadau@telynor.cymru
Classes are now running for harpists to learn play like the Welsh gypsies did over a century ago.
2016 is the bicentenary of the birth of John Roberts, Telynor Cymru (the harpist of Wales), as well as the twentieth anniversary of Clera's incepton in 1996.
With the support of the Wales Arts Council, Clera will celibrate this special year with a series of concerts in 2016 based on folk harp classes running across Wales in 2015.
Click here for further information

Cyhoeddiad diweddaraf Clera ar gael!
Llyfr A5 o 81 alaw traddodiadol Cymreig
wedi'u trefnu mewn 26 set sesiwn.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £3 cludiant


Clera's latest publication now available.
An A5 fold-flat book of 81 Welsh tunes
arranged in 26 session sets
Price £6 (£5 to members) + £3 delivery

Aelodaeth Clera
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg o Ionawr 1
 hyd Rhagfyr 31.
Os nad ydych yn talu trwy Orchymyn Banc,
 bydd angen adnewyddu'ch aelodaethi am 2016.
Cliciwch yma am ffurflen aelodaeth.
Clera Membership
The membership year runs from January 1
to December 31.
If you don't pay through a bank Standing Order, you will need to renew your membership for 2016.
Click here for a membership form.
Daeth cyfnod ariannau Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fa1 31ain 2014 ond mae'r clybiau alawon yn parhau.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau sydd wedi'u cynnal.
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu clybiau alawon a  gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb Alawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â ni.

The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014, but tune clubs and sessions carry on.
Go to our blog to see the activities that have run.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera tune clubsworkshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i wybod mwy am Clera
Logo Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo