Cymdeithas
Offerynnau Traddodiadol Cymru
HAFAN
Dysgwch a chwaraewch Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig

The Society for the
Traditional Instruments of Wales
HOME
Learn and play
Welsh Traditional Music

Sesiynau Dyddiadur Clybiau Alawon
Digwyddiadur
ALAWON Cysylltu
Sessions Events Diary
Tune Clubs
BLOG TUNES Contact
DIGWYDDIADAU NESAF

NEXT EVENTS
Clwb Plygain y Caio
Ystafell Cyfarfod, Y Caio Arms
36 Heol y Gadeirlan  CF11 9LL
Llun / Mon
30/3/2015
19.00 -20.30
Cayo Plygain Club
Conference Room, The Cayo Arms
36 Cathedral Road, Cardiff  CF11 9LL
Clwb Alawon Llantrisant - gyda Bob Evans
Neuadd Caerlan, Newbridge Road

Llantrisant  CF72 8EX
Tues/ Maw
31/3/2015
18.30.-20.00
Llantrisant Tune Club  - with Bob Evans
Caerlan Hall, Newbridge Road
Llantrisant  CF72 8EX
Clwb Alawon Tredegar
Dydd Sadwrn y Pasg - dim cyfarfod
Tŷ Bedwellte, Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
4/4/2015
--------
Tredegar Tune Club
Easter Saturday - no meeting
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Clwb Telynau'r Cymoedd - Bethan Nia
 Tŷ Bedwellte,
Tŷ a Pharc Bedwellte,
Tredegar  NP22 3XN
Sad / Sat
11/4/2015
10.30-12.00
Valleys Harp Tune Club - Bethan Nia
Bedwellty House, Bedwellty House and Park,
Tredegar, Blaenau Gwent  NP22 3XN
Ymarfer Y Glerorfa
Neuadd y Pentre, Penrhyncoch
Ger Aberystwyth   SY23 3EP
Sad / Sat
18/4/2015
10.30-15.30
Clerorfa Rehearsal
Village Hall, Penrhyncoch
Near Aberystwyth   SY23 3EP
Cyfarfod Blynyddol Clera
Neuadd y Pentre, Penrhyncoch
Ger Aberystwyth   SY23 3EP
Sad / Sat
18/4/2015
15.30-16.00
Clera Annual General Meeting
Village Hall, Penrhyncoch
Near Aberystwyth   SY23 3EP
Clwb Alawon Dinbych
Kinmel Arms, Llandyrnog
DINBYCH   LL16 4HN
Sul/Sun
19/4/2015
16.00-18.00
Denbigh Tune Club
Kinmel Arms, Llandyrnog,
DENBIGH   LL16 4HN

Newyddion diweddaraf
Latest news

Mae'r gwaith wedi dechrau ar ein cynllun hyrwyddo a hyfforddi  chwarae'r delyn ym modd y sipsiwn .
Bydd 2016 yn ddaugan mlwyddiant geni John Roberts, Telynor Cymru
yn 1816, yn ogystal â bod yn ugainmlwyddiant sefydlu Clera yn 1996.
Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd Clera yn dathlu'r flwyddyn arbennig hon gyda chyfres o gyngherddau wediu seilio ar weithdai telyn werin ar draws Cymru drwy 2015.
Mwy o fanlylion ar gael yn fuan.


Cyhoeddiad diweddraf Clera ar gael!
Llyfr A5 o alawon traddodiadol Cymreig
wedi'u trefnu mewn 26 set sesiwn.
Pris £6 (£5 i aelodau) + £2 cludiant
Cliciwch am wybodaeth pellach.

Aelodaeth Clera
Mae'r flwyddyn aelodaeth yn rhedeg o Ionawr 1
 hyd Rhagfyr 31.
Os nad ydych yn talu trwy Orchymyn Banc,
 bydd angen adnewyddu'ch aelodaethi am 2015.
Cliciwch yma am ffurflen aelodaeth.
Work has begun in promoting and training harpists to play like the Welsh gypsies did over a century ago.
2016 is the bicentenary of the birth of John Roberts, Telynor Cymru (the harpist of Wales), as well as the twentieth anniversary of Clera's incepton in 1996.
With the support of the Wales Arts Council, Clera will celibrate this special year with a series of concerts in 2016 based on workshops running in and 2015 in across Wales series of workshops.
Further information available soon.


Clera's latest publication now available.
An A5 fold-flat book of 82 Welsh tunes
arranged in 26 session sets
Price £6 (£5 to members) + £2 delivery
Click for further information

Clera Membership
The membership year runs from January 1
to December 31.
If you don't pay through a bank Standing Order, you will need to renew your membership for 2015.
Click here for a membership form.
Daeth cyfnod ariannau Alawon Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ben ar Fa1 31ain 2014 ond mae'r clybiau alawon yn parhau.
Ewch at y blog i weld pa ddigwyddiadau sydd wedi'u cynnal.
Anelwn at gynnal y wefan hon er mwyn hysbysebu clybiau alawon a  gweithdai Clera a sesiynau sydd yn rhedeg ar draws Gymru, a hefyd fel adnodd alawon i'w chwarae.
Os hoffech ymuno â Chlwb A
lawon neu hyd yn oed trefnu un, cysylltwch â ni.

The period of funding Alawon Cymru' activities by the Wales Arts Council ended on May 31st 2014, but tune clubs carry on.
Go to our blog to see the activities that have run.
We aim to maintain this website in order to publicise Clera tune clubsworkshops
and sessions that are running across Wales, and also as a source of tunes to play.
If you would like to get involved in
attending or running a Tune Club then please contact us.

Gwybodaeth bellach:
meurig@sesiwn.com
02920 628300
Mike Lease
Meurig Williams

Further information from:
meurig@sesiwn.com
02920 628300

Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod mwy am Clera
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out more about Clera
GWYBODAETH DYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI
ALAWON CYSYLLTIADAU
INFORMATION EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo