Clwb Alawon Telynau'r Cymoedd
 The Valleys Harp Tune Club

Sad, Tach 9
2013
Sat, Nov 9

Nôl - Back

Cyfarfod cyntaf o gyfres misol o ddosbarthiadau telyn yn dysgu alawon
traddodiadol Cymreig

Canolfan Soar

Pontmorlais
MERTHYR TUDFUL
CF47 8UB


The first of a series of monthly harp classes
for learning
Welsh Traditional Music

Canolfan Soar
Pontmorlais
MERTHYR TYDFIL
CF47 8UB


Dydd Sadwrn,Tachwedd 9fed

Alaw a chyfeiliant
- ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad


Delyth Jenkins
Saturday, November 9th

Melody and accompaniment
- for players with some experience
Cofrestru
Gweithdy dysgu
(yn cynnwys egwyl)

10.00-10.30
10.30 - 12.30

 Registration
Learning workshops
(including break)

Pris cyffredinol

£4.00

Standard price

Pris y dosbarth i aelodau Clera

£2.00

Class price for Clera members


Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Saf Ganolfan Soar ychydig yn ôl o ochr gorllewinol pen uchaf Stryd Fawr Merthyr Tudful. Mae wedi'i seilio ar hen gapel Soar sydd wedi'i addasu'n ddychmygus i fod yn theatr, gydag adeilad newydd ar ei ymyl ar gyfer y caffi, y siop ac ystafelloedd dysgu.
Sut i gyrraedd
O Ffordd Pen y Cymoedd neu Aberhonddu, ewch i'r de ar yr A470, ymlaen trwy gylchfan y parc manwerthu nes cyrraedd cylchfan Canol y Dre/Rhydycar; o gyfeiriad Caerdydd, trowch o'r A470 o gylchfan Rhydycar.
Ewch trwy'r cylchfan nesaf a chroeswch yr afon ac wedyn trowch i'r chwith wrth y cylchfan i deithio wrth ochr yr Afon Taf. Dilynwch y ffordd nes cyrraedd goleuadau'r gyffordd nesaf a throwch i'r dde i Stryd y Castell. Ar ôl rhyw 100 lath, trowch i'r chwith gyferbyn â gwesty'r Castell ac ar ddiwedd y ffordd hon trowch i'r dde i mewn i'r maes parcio.
Ewch i ben y maes parcio ac fe welwch Ganolfan Soar.
Bydd y Clwb Telynau ar y lefel isaf gyda mynediad o'r maes parcio.
Parcio
Mae gan Ganolfan Soar nifer o fannau parcio penodedig ar gornel uchaf prif faes parcio'r dref. Mae parcio talu-ac-arddangos yn y prif faes parcio.
Bwyd
Ceir coffi da, diodydd eraill ac amrywiaeth o fwydydd yng nghaffi'r ganolfan, Caffi Cwtsh
.

Canolfan Soar is set back on the West side at the top end of Merthyr High Street. It is based on the old Soar chapel which has been imaginatively converted into a theatre space with rehearsal rooms with a new wing added housing the cafê, shop and teaching rooms.
How to get there
From the Heads of the Valleys Road or Brecon, take the A470 south, pass the retail park roundabout and exit at the town centre/Rhydycar roundabout; from the Cardiff direction on the A470, exit at the same roundabout.
Go through the next roundabout, cross the river Taff and take the first exit from the next roundabout. Follow the road alongside the river and turn right at the traffic light controlled road junction into Castle Street. Turn left after about 100 yards (opposite the Castle Hotel) and turn right at the end of this road into the car park.
Drive to the very top end of the car park and you will see the Soar Centre.
The Harp Tune Club is in a room on the lower level with direct access from the car park.

Parking
Canolfan Soar has a number of reserved places at the top end of the town centre car park. There is additional space in the adjoining pay-and-display car park.
Food and drink
Canolfan Soar's own Caffi Cwtsh offers good coffee and other drinks, meals and snacks.

WG logo
ACW logo
Lottery logo