Nôl/Back

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  Caerdydd 2018

The National Eisteddfod of Wales

4 - 11 Awst
2018
4 - 11 August

Mae gan Clera bleser mawr i fod yn rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol
eto eleni gyda'n stondin yn
Tŷ Gwerin
, lle bydd perfformiadau gan grwpiau blaenllaw Cymru a llawer o ddigwyddiadau eraill.

Mae Tŷ Gwerin wedi tyfu bob blwyddyn  ers ei sefydlu ac erbyn hyn mae'n
Iwrt enfawr eiconig ac yn cyflwyno pob agwedd o weithgareddau'r byd gwerin yn fywiog ac yn ddeniadol.

Cymraeg yw'r iaith gweithredu ond estynnwn croeso i'r di-Gymraeg gyda llawer o gwmpas sy'n fodlon cyfieithu.
 
Byddwn yn arwain sesiynau anffurfiol yno er mwyn rhoi cyfle i bawb sydd yn dod i'r Ŵyl gyfle i ddysgu rhan o'n hetifeddiaeth gerddorol, gan sicrhau ein bod yn cadw'n traddodiad in fyw.

Eleni does dim tâl mynediad i'r maes ac fely bydd cyfle i gyflwyno'n cerddoriaeth i bawb. Bydd Tŷ Gwerin ar y gwair ger yr Eglwyd Norwyaidd a bydd stondin Clera yn Bwthyn Tŷ Gwerin sydd y tu allan iddo.

Clera is delighted to be part of our National Festival again this year with our stand in Tŷ Gwerin, the 'Folk House', where top Welsh folk groups will perfom and other events will take place.

Tŷ Gwerin has grown year by year since it was established in its yurt in 2010, with all aspects of Welsh tradtional music and dance covered and presented in a lively and engaging way.

Welsh is the working language but there are always many who are happy to translate where necessary.

We will be leading informal sessions there to give everyone who comes to the festival the opportunity to learn a part of our musical heritage to ensure that we keep it as a living thing.

This year there is no admission charge for the maes. Tŷ Gwerin will be on the grassy area near the Norwegian Church and the Clera stand will be outside it in Bwthyn Tŷ Gwerin.

Lansio yn
yr Eisteddfod:
Ail llyfr alawon sesiwn Clera
74 o alawon Cymraeg mewn 27 set sesiwn gyda ffeiliau sain a cherddoriaeth wrth gefn ar wefan Clera www.alawoncymru.com.

60 tudalen + clawr
Maint A5
Pris £6 (£5 i aelodau Clera)

Launching at the Eisteddfod:
Clera's second
session tune book
74 Welsh tunes in 27 sets supported with sound and music files on Clera's website www.alawoncymru.com.

60 pages + cover
A5 size
Price £6 (£5 to Clera members)

Amserlen Tŷ Gwerin Timetable
Dydd Sadwrn
Yoga@Maes
Sesiwn Clera - tonau Alawon Sesiwin 2
Sipsi Gallois
Grug
Sesiwn Clera - lansio llyfr Alawon Sesiwn 2
Delwyn Sion
50 mlynedd o ddawnsio gwerin yng Nghaerdydd
Awst 4 Aug
09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.40

Saturday
Yoga@Maes
Clera Session - tunes from Alawon Sesiwn 2

Sipsi Gallois
Grug
Clera session - launching Alawon Sesiwn 2
Delwyn Sion
50 years of Welsh Folk Dancing in Cardiff
Dydd Sul
Yoga@Maes
Gweithdy/sesiwn Clera
- Meurig Williams

Cyst.10 Unawd ar unrhyw offeryn gwerin
Eve Goodman
Dawns Werin Cymru: teyrnged Dai Williams
Ar Log
Brigyn
Iwan Hughes
Al Lewis
Awst 5 Aug
09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-17.30
18.15-19.00
19.30-20.15
21.00-21.45

Sunday
Yoga@Maes
Clera workshop/session
- Meurig Williams

Comp.10 Solo on any folk instrument
Eve Goodman
Welsh Folk Dance:  Dawnswyr Caerdydd
Ar Log
Brigyn
Iwan Hughes
Al Lewis
Dydd Llun
Yoga @ Y Maes
Gweithdy Clocsio i Blant

Sesiwn Werin y Plant: Bethan Nia
Guto Dafis: Straeon a chaneuon o Forgannwg
O’r Archif:     Gwenan Gibbard

Heather Jones
Caerdydd Creadigol: Dangos a Dweud gwerin
Sesiwn Clera
Awst 6 Aug
  09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.40
18.15-19.00

Monday
Yoga @ Y Maes
Clogging workshop for children
Children's folk session: Bethan Nia
Guto Dafis: Stories and songs from Glamorgan
From the Archive: Gwenan Gibbard
Heather Jones
Creative Cardiff; folk show and tell
Clera session
Dydd Mawrth
Yoga @ Y Maes
Clocsfit gyda Tudur Phillips

Sesiwn Werin Clera
Cyst 149: Dweud Stori

Hwylio’r Chwedlau: Sioned Webb a Mair T Ifans
Blodau Gwylltion
Eleri Llwyd
Cowbois Rhos Botwnnog
Awst 7 Aug
09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
12.40-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.40
18.15-19.00

Tuesday
Yoga@Maes
Clogs Fitness withTudur Phillips

Clera workshop/session
Comp. 149: Telling a story

Legends: Sioned Webb and Mair Tomos Ifans
Blodau Gwylltion
Eleri Llwyd
Cowbois Rhos Botwnnog

Dydd Mercher
Yoga @ Y Maes
Cyst. 103: Props ar y Pryd
Gwenan Gibbard ac Alejandro Jones:
    Caneuon o Gymru a’r Wladfa
Cystadleuaeth 9: Grŵp Gerin
Gareth Bonello
  Parti’r Efail

Lowri Evans
Glain Rhys
Golwg newydd ar Noson Lawen
gyda Sioned Webb, Arfon Gwilym a Sian James

Awst 8 Aug
9.30-10.30
11.00-12.40
13.00-13.45

14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-1740
18.15-19.00
19.30-20.15
21.00
Wednesday
Yoga @ Y Maes
Comp. 103: Improvisation with props
Gwenan Gibbard and Alejandro Jones:
Songs from Wales and Patagonia

Competition 9: Folk Group
Gareth Bonello
Parti’r Efail
Lowri Evans
Glain Rhys
New look on a Noson Lawen
with Sioned Webb, Arfon Gwilym and Siân James

Dydd Iau
Yoga @ Y Maes
Dosbarth Meistr: Cymdeithas Ddawns
Clera: Sesiwn Werin
Gwyneth Glyn
CDDWC Ymryson Clocsio
Cwis Gwerin: Cymdeithas Ddawns Werin Cymru
Gymanfa Cerdd Dant
Y Stomp Fawr Werin


Awst 9 Aug
9.30-10.30
11.00-11.40
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.30
17.30-19.00

Thursday
Yoga @ Y Maes
Master Class: Welsh Folk Dance Society
Clera workshop/session
Gwyneth Glyn
Folk Dance Society Clogging contest

Folk Quiz

Cerdd Dant Festival
The Big Folk Stomp

Dydd Gwener
Yoga @ Y Maes
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru
Patrobas
Gareth Bonello: Cymru a Bryniau Khasia
Twm Morus a Gwyneth Glyn
Twmpath Tawel Owain Glyndŵr
Meic Stevens

Gai Toms a’r Band

Awst 10 Aug
9.30 - 10.30
11.00-12.30
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.40
19.00-19.50

20.00-21.00
Friday
Yoga @ Y Maes
Welsh Folk Dance Society
Patrobas
Gareth Bonello: Wales and the hills of Khasia
Twm Morus and Gwyneth Glyn
Owain Glyndŵr's Silent Twmpath
Meic Stevens
Gai Toms and the Band

Dydd Sadwrn
Yoga @ Y Maes
Theatr Iolo a Pontio: CHWARAE, Elgan Rhys
Clera: Sesiwn Werin
Cyst. 11: Cyflwyno Cân werin hunangyfeiliant
Elin
Delyth&Angharad (DnA)
Band Nantgarw
Bob Delyn a’r Ebillion

Awst 11 Aug
09.30-10.30
11.00-11.45
12.00-12.40
13.00-13.40
14.15-15.15
15.45-16.30
17.00-17.40
18.15-19.00

Saturday
Yoga@Maes
Theatr Iolo & Pontio: CHWARAE by Elgan Rhys
Clera: Session
Comp. 11: Self-accompanied folk song

Elin
Delyth&Angharad (DnA)
Band Nantgarw
Bob Delyn a’r Ebillion


Cliciwch yma am ddigwyddiadau eriall
Cliciwch yma am alawon i chwarae
 

Yn ogystal â lansio
llyfr Alawon Sesiwn 2
yn Nhŷ Gwerin ar Awst 4ydd,
bydd  Clera'n  arwain sesiynau bron bob dydd
yno ac
o gwmpas y Bae trwy'r Ŵyl.
Gwybodaeth gyffredinol ar
wefan yr Eisteddfod


As well as launching the
Alawon Sesiwn 2 book
in Tŷ Gwerin on August 4
th,
Clera leads Sessions nearly there every day and around the bay throughout the festival
.
General information on the
Eisteddfod website

Cliciwch yma i fynd at Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Logo Clera
Click here to go to the Clera website
Click here for Clera membership
WG logo
ACW logo
Lottery logo