Nôl/Back

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
 Maldwyn a'r Gororau

The Royal National Eisteddfod of Wales

Awst 1 - 8
2015
August 1 - 8

Gweithdai a sesiynau Clera
 yn Nhŷ Gwerin
ac o gwmpas y maes
trwy'r Ŵyl.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Fferm Mathrafal, MEIFOD
Rhwng y Trallwng
a Llanfair Caereinion,
Powys  SY22 6HT


Workshops and sessions
by Clera in Tŷ Gwerin
and around the field
throughout the festival
.
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Mathrafal Farm, MEIFOD
between Llanfair Caereinion,
and Welshpool,
Powys  SY22 6HT

Mae gan Clera bleser mawr i fod yn rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol eto eleni gyda'n stondin yn Tŷ Gwerin,

Mae Tŷ Gwerin wedi tyfu bob blwyddyn  ers ei sefydlu yn 2010 ac erbyn hyn mae'n
ewn Iwrt enfawr eiconig ac yn cyflwyno pob agwedd o weithgareddau'r byd gwerin yn fywiog ac yn ddeniadol.

Cymraeg yw'r iaith gweithredu ond estynnwn croeso i'r di-Gymraeg gyda llawer o gwmpas sy'n fodlon cyfieithu.
 
Byddwn yn arwain sesiynau anffurfiol yno er mwyn rhoi cyfle i bawb sydd yn dod i'r Ŵyl gyfle i ddysgu rhan o'n hetifeddiaeth gerddorol, gan sicrhau ein bod yn cadw'n traddodiad in fyw.Clera is delighted to be part of our National Festival again this year with our stand in Tŷ Gwerin, the 'Folk House'.

Tŷ Gwerin has grown year by year and last year moved into its own iconic giant yurt, with all aspects of Welsh tradtional music and dance covered and presented in a lively and engaging way.

Welsh is the working language but there are always many who are happy to translate where necessary.

We will be leading daily informal sessions there to give everyone who comes to the festival the opportunity to learn a part of our musical heritage to ensure that we keep it as a living thing.
Amserlen
Tŷ Gwerin Timetable
Sesiynnau/gweithdai anffurfiol ar bob dydd o'r Eisteddfod heblaw bore Llun, Awst 3ydd pan fydd rhagbrofion y cystadleuaeth Grŵp Gwerin, ac yn debyd sesiwn yn eu dilyn, yn gorffen am 11.00 .
Efallai bydd sesiynau anffurfiol hefyd ar ddiwedd y dydd.
Canu a chwarae - dewch â’ch offerynnau.
Cliciwch yma am alawon traddodiadol Cymreig
Dyddiol / Daily
10.00 - 11.00
ond am / but not
3ydd/
3rd
Informal sessions/workshops on every day of the Eisteddfod except for the Monday morning when the preliminary part of the Folk Group Competition will be held at Tŷ Gwerin, ending at 11.00.
Informal sesions may also run at the end of the day.

Singing and playing - bring your instruments
Click here for Welsh traditional tune sets
Dydd Sadwrn
Gweithdy/sesiwn Clera
Cyflwyniad Dawnsio Gwerin:

Gwerin gwyrdd: perfformiad grŵp lleol Teulu
Sorela

Alawon fy Ngwlad: Elinor Bennett
Prosiect Nansi Richards – Arts Connect
Cystadleuaeth: Unawd ar offeryn acwstig
Awst 1 Aug
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 18.00
Saturday
Clera workshop/session
Folk Dance presentation:
Grassroots performance: local group Teulu
Sorela
Alawon fy Ngwlad: Elinor Bennett
The Nansi Richards Project – Arts Connect
Competition: Folk instrument solo

Dydd Sul
Gweithdy/sesiwn Clera
Cyflwyniad Dawnsio Gwerin:
Perfformiad: Patrobas
Adran D
Gweithdy Sian James : Alawon Maldwyn
Gwenan Gibbard a Meinir Gwilym
Canu Plygain gyda Roy Griffiths (Plethyn)
Awst 2 Aug
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Sunday
Clera workshop/session
Folk Dance presentation:

Performance: Patrobas
Adran D
Sian James workshop: Tunes of Maldwyn
Gwenan Gibbard and Meinir Gwilym
Canu Plygain with Roy Griffiths (Plethyn)

Dydd Llun
Rhagbrofion Cystadleuaeth Grŵp Gwerin
Rhagbrofion Grŵp Gwerin / Sesiwn
Cyflwyniad
Dawnsio Gwerin:
Cystadleuaeth: Cyflwyno Cân Werin
Perfformiad: Gwenan Gibbard
Cofio Nansi Richards

Perfformiad: Pigyn Clust
Gw Bowen Rhys: Albwm Folkways Merêd
Cymdeithas Alawon Gwerin
Awst 3 Aug
  9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Monday
Preliminaries: Folk Group Competition
Folk Group preliminaries / Session
Folk Dance presentation:
Competition: Folk Song
Performance: Gwenan Gibbard
Remembering Nansi Richards
Performance: Pigyn Clust
Gw Bowen Rhys: Merêd's Folkways Album
Welsh Folk Song Society
Dydd Mawrth
Gweithdy/sesiwn Clera
Cyflwyniad Dawnsio Gwerin:
Perfformiad: Foxglove Trio
Perfformiad: Ryland Teifi a Graham Clancy
Y Sesiwn Fach : Idris yn holi Twm Morus
Perfformiad: Linda Griffiths a Sorela
Diwylliant Gwerin? - Prifysgol Caerdydd
Noson Lawen - Trac
Awst 4 Aug
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 19.00
Tuesday
Clera workshop/session
Folk Dance presentation:

Performance: Foxglove Trio
Performance: Ryland Teifi and Graham Clancy
Y Sesiwn Fach : Idris interviewing Twm Morus
Performance: Linda Griffiths and Sorela
What is Folk Culture? - Cardiff University
Noson Lawen - Trac
Dydd Mercher
Gweithdy/sesiwn Clera
Cyflwyniad Dawnsio Gwerin:
Perfformiad: Triawd
Gig Gwerin y Plant : Plu
Y Sesiwn Fach: Idris yn holi Arfon Gwilym
Bob Delyn a’r Ebillion
Perfformiad: Gareth Bonello
Twmpath i'r teulu
Awst 5 Aug
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 19.00
Wednesday
Clera workshop/session
Folk Dance presentation:

Performance: Triawd
Children's Folk Gig : Plu
Y Sesiwn Fach: Idris interviews Arfon Gwilym
Bob Delyn a’r Ebillion
Performance: Gareth Bonello
Family twmpath
Dydd Iau
Gweithdy/sesiwn Clera
Cyflwyniad Dawnsio Gwerin:
Dathlu’r Delyn Deires
Cofio Merêd
Cystadleuaeth: Clocsio ar y Pryd
Cwis Gwerin: Eiry a Gwenan
Perfformiad: DnA
Cymanfa a Stomp Cerdd Dant
Awst 6 Aug
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
1700 - 1900
Thursday
Clera workshop/session
Folk Dance presentation:

Celebrating the Triple Harp
Remembering Merêd
Competition: Clogging improvisation
Folk Quiz: Eiry and Gwenan
Performance: DnA
Penillion singing show- Stomp Cerdd Dant

Dydd Gwener
Gweithdy/sesiwn Clera
Cyflwyniad Dawnsio Gwerin:
Crefft y Clocsiwr - Cliff Jones
Arfon a Sioned Gwilym a Mair Tomos Ifans
Sesiwn Cantorion Gwerin - Linda Griffiths
Dafydd Iwan a Gwenan Gibbard

Perfformiad:
Gwyneth Glyn
Perfformiad: Calan
Perfformiad: Cowbois Rhos Botwnnog
Awst 7 Aug
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
Friday
Clera workshop/session
Folk Dance presentation:

The Clogger's Craft - Cliff Jones
Arfon a Sioned Gwilym and Mair Tomos Ifans
Folk Singers' Session - Linda Griffiths
Dafydd Iwan and Gwenan Gibbard
Performance: Gwyneth Glyn
Performance: Calan
Performance: Cowbois Rhos Botwnnog

Dydd Sadwrn
Gweithdy/sesiwn Clera
Cyflwyniad Dawnsio Gwerin:
Y Traddodiad a’r Sipsiwn – Robin Huw Bowen
Cydganu – Sioned Webb, Mair Tomos Ifans
Perfformiad: Plu
Perfformiad: Cut Lloi
Sesiwn gyda Dewi Pws a Radwm
Awst 8 Aug
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Saturday
Clera workshop/session
Folk Dance presentation:

The Tradition and Gipsies – Robin Huw Bowen
Singing – Sioned Webb, Mair Tomos Ifans
Performance: Plu
Performance: Cut Lloi
Session with Dewi Pws and Radwm


Cliciwch yma am y llyfr cystadleuthau
Cliciwch yma am ddigwyddiadau eriall
Cliciwch yma am nodiant a thraciau alawon i chwarae
 

Cliciwch yma i fynd at Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera

Logo Clera
Click here to go to the Clera website
Click here for Clera membership
WG logo
ACW logo
Lottery logo