Nôl/Back

Dathlu Calan Mai Abertawe May Celebration
Ar y cyd gyda Logo Trac In association

Sul, Mai 6
2012
Sun, May 6

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwol,
ABERTAWE  SA1 3RD
Sul / Sun
6.5.2012
10.30-12.00
National Waterfront Museum
Oystermouth Road, Maritime Quarter,
SWANSEA  SA1 3RD

GWEITHDAI
cerdd a dawns
Di-dâl
Amgueddfa'r Glannau Free
music and dance
WORKSHOPS
Clocsiwch hi! - Dechrau clocsio
Mae Huw wedi perfformio fel cerddor dros lwyfannau'r DU a'r holl fyd fel cerddor. Tyfodd ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth a dawns draddodiadol Gymreig a'i frwdfrydydedd amndanynt drwy ei yrfa
a daeth yn aelod o'r grŵp enwog Crasdant gan deithio ganddynt dros y byd. Ef yw rheolwr y band gwefreiddiol ifanc poblogaidd  Calan ac maent wedi perfformio ganddo ar lwyfannau Cymru, prydain a thramor
Mae Huw wedi bod yn un o glocswyr amlycaf Cymru am lawer o flynyddoedd ac mae wedi datblygu'r gelf mewn cyreiriadau newydd. Mae'n didwtor boblogaidd iawn ac yn esmwyth wrth ddysgu pob lefel gallu. Yn y dosbarth hwn, bydd yn dysgu'r camau sylfaenol a'u cyfuno i mewn i ddawns i alaw draddodial Gymreig boblogaidd.
Ymholiadau: prosiect@trac-cymru.org - 07805 219078
Huw Williams
Huw Williams
Clog it! - Starting to clog-dance
Huw has performed as a musician across the stages of the UK and the world as a musician. He became increasingly enthused by Welsh traditional music and dance as his career progressed and became a member of the outstanding Crasdant with whom he has played across the world. He now manages the highly popular Calan and has taken them to many parts of Wales, the UK and overseas.
Huw has been one of Wales' leading clog dancers for many years and has developed the art in new directions. He is a very popular tutor and is at ease in teaching all levels of experience.
In this class he will teach basic steps and combine them into a dance to a popular Welsh traditional melody.
07805 219078 - prosiect@trac-cymru.org :Enquiries
Darparu alaw i glocswyr
Mae Helen yn berfformwraig cerddoriaeth draddodiadol brofiadol ac yn diwtor fiolin proffesiynol a chanddi lwyth o alawon draddodiadol Gymreig.
Hi a'i chyd-gerddor George Whitfield yw aelodau'r band Fiddlebox sydd yn dal i berfformio'n cerddoriaeth draddodiadol ar draws Cymru a'r DU.
Mae gan Helen brofiad eang fel athrawes datblygu gallu cerddoriaeth, yn arbennig gyda dechreuwyr, gan ddenu pobl o bob oed i greu cerddoriaeth, ac yn dysgu alawon ar bob lefel gallu.
Yn y dosbarth hwn, byd Helen yn dysgu alawon traddodiadol poblogaidd i chwaraewyr o bob lefel gallu, fel bod y clocswyr o ddosbarth Huw yn medru dawnsio i'w cerddoriaeth ar ôl y sesiwn dysgu.
Ymholiadau:
01269 850297, helen@sesiwn.com
Helen Adam
Helen Adam
www.fiddlebox.net
Providing a tune for cloggers
Helen is a very accomplished performer of traditional music and a professional violin tutor with a wide repertoire of Welsh tradiitonal tunes.
She forms half of the popular traditional Welsh music duo Fiddlebox with George Whitfield, performing across Wales and around the UK.
Helen is very experienced as a music teacher, especially in getting people of all ages to get involved in producing music, and also in teaching melodies at all levels of ability.
In this class, she will teach popular Welsh traditional tunes to players of all levels, so that the cloggers from Huw's class can dance to their music at the end of the learning session.
Enquiries:
helen@sesiwn.com, 01269 850297
Amserlen
Gweithdy dysgu (yn cynnwys egwyl)
Chwarae a dawnsio


10.30-12.15
12.30-12.45
Timetable
 Learning workshops (including break)
 Playing and dancing
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file which you can print, coomplete and post with a cheque.
Alternatively you can paste and copy the form contents
and paste, complete and send it in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes
Perfformiadau cerddoriaeth draddodiadol
13.00 - 16.30
Traditional music performances
CalanCalan                   

Taran   Carreg Lafar
Carreg Lafar
Taran
prosiect@trac-cymru.org - 07805 219078: Ymholiadau
Cliciwch yma i fynd at wefan trac
Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant yr alawon amlycaf
 Logo Trac
General inquiries: 07805 219078 - prosiect@trac-cymru.org:
Click here to go to the trac website
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo