Nôl/Back

Gweithdy Llanberis Workshop

Sul, Ebrill 22
2012
Sun, April 22

Amgueddfa Lechi Cymru, Parc Wledig Padarn,
Llanberis  LL55 4TY
22.4.2012
13.00-16.30
Welsh Slate Museum, Padarn Country Park,
Llanberis  LL55 4TY

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
Mae Huw yn frodor o Langefni, Ynys Môn ac mae cerddoriaeth a dawns werin Cymru yn agos iawn at ei galon.  Mae ganddo hefyd ddiddordeb mawr yn hanes a datblygiad y wisg Gymreig, a byd y ddawns werin sy’n bennaf gyfrifol am hynny. Tros y blynyddoedd mae’r ffidil, y delyn deires, y pibgorn a’r ddawns wedi ei alluogi i deithio Cymru ben baladr,  Prydain, Yr Iwerddon, Ewrop a'r Amerig.
Yn ei ddosbarth, bydd yn dangos sut i roi bywyd a theimlad wrth chwarae alaw draddodiadol.
Huw RobertsHuw Roberts 
Class for experienced players
Huw is a native of Llangefni on Anglesea who loves Welsh folk music and dance. He also has a strong interest in the history and the development of the Welsh costume and the world of Welsh traditional dancing which is largely responsible for its survival. Over the years, the fiddle, triple harp and pibgorn have taken him around Wales, Britain, Ireland, Europe and America.
He will show his class how to put life and feeling into playing a traditional tune.
Dosbarth chwaraewyr canolig
Cafodd Sioned wersi piano a thelyn pan oedd yn ifanc a dysgodd lawer o ganeuon Cymreig o'i thad. Astudiodd cerdd dan William Mathias ym Mangor ac wedyn yn yr Academi Frenhinol yn Llundain.
Enillodd cystadleuaeth John Weston Thomas  ar ei thelyn deires yn Eisteddfod Genedlaethol yr Wyddgrug yn 2007.
Mae hi wedi perfformio'n eang  ar draws Prydain ac yn Ffrainc fel unawdydd ac yn cyfeilio ei gŵr, Arfon Gwilym.
Daw Sioned â'i holl brofiad i'w dosbarth lle bydd yn dysgu alawon a chyfeiliant.

Sioned Webb
Sioned Webb
Class for progressing players
Sioned learned piano and the harp from an early age and learned many Welsh songs from her father. She studied music at Bangor under William Mathias and at the Royal Acadamy in London. She won the John Weston Thomas prize on the triple harp at the national Eisteddfod in 2007.
She is a very experienced player and accompanist who has played her traditional harp across Britain and in France, both as a soloist and as an accompanist to Arfon Gwilym, her husband.
She is the ideal presenter for this class in melody and accompaniment

Dosbarth dechreuwyr
Mae Stephen Rees yn gerddor ac arweinydd gweithdai profiadol, sydd yn ceisio rhannu’r llawenydd y mae e’n ei gael wrth chwarae alawon traddodiadol Cymreig. Mae'n brofiadol wrth chwarae myrdd o offerynnau, yn ddarlithydd cerdd ac mae wedi cyflwyno'n cerddoriaeth draddodiadol dros y byd gydag  Ar Log, Y Glerorfa a Crasdant.
Bydd yn defnyddio'r modd traddodiadol a ddefnyddiwyd drwy'r genhedloedd i ddysgu cerddoriaeth trwy'r glust: trwy wrando a chwarae.
Stephen Rees
Stephen Rees
Class for beginners
Stephen Rees is an experienced musican and workshop leader, who does his best to share the joy he gets from playing Welsh traditional tunes.
He is a multi-instrumentalist, a music lecturer and has played our music across the world with  Ar Log, Y Glerorfa and Crasdant.
In his class he aims to use the traditional way of passing our music through the generations, by learning music by ear: through listening and playing.

Trefnydd y gweithdy
catrin@sesiwn.com
01826 831344
Catrin Meirion
Catrin Meirion

Workshop organiser
catrin@sesiwn.com
01826 831344

Pris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth


Click here to reserve your place in a class


Alaw y gweithdy
Cliciwch yma am set sy'n cynnwys yr alaw hon.
Mwynen Cynwyd midi
Workshop tune (Knights of Snowdon)
Click here for a set including this tune.
Marchogion Eryri

Gwybodaeth am y gweithdy


Information on the workshop

Parcio
Mae ffî o £4 i barcio, felly mae'n werth rhannu car os medrwch.
Gweithdai

Cofrestru - Ystafell addysg Elidir  Fawr  1300-1315
(gyferbyn â'r caffi)                

 Croeso / Cyflwyniad    1315-1325

 Gwers gyda thoriad    1330-1600

 Sesiwn Gloi / Cyd-chwarae   1600-1630

Lluniaeth
Bydd caffi'r amgueddfa ar agor trwy'r dydd.
Cyffredinol
Os medrwch roi gwybod os ydych yn bwriadu mynychu ddydd Sul
- mae'n help i ni gael syniad o'r niferoedd o flaen llaw.
Mae dosbarth Stephen bron iawn yn llawn.
Plis pasiwch y neges yn ei flaen at unrhyw ddarpar fynychwyr
.

Parking
There is a £4 charge for parking so it's worth sharing a car.
Workshops

1300-1315 Registration -  Elidir Fach education room
                      (opposite the café)

1315-1325 Welcome / Introduction

1330-1600 Lesson with break

1600-1630 Closing session / Playing together

Refreshments
The museum cafe will be open all day.
 
General
Please let me know if you intend attending this Sunday
- it helps us to have an idea of numbers.
Stephen's class is almost full.
Please pass the information on to any possible interested parties.


Gweithdai nesaf y Gogledd

Next North Wales workshops
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
12.5.2012
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS
Gweithdy Llanberis
Amgueddfa Lechi Cymru, Parc Wledig Padarn,
Llanberis  LL55 4TY
Sad / Sat
19.5.2012
13.00-16.30
Llanberis Workshop
Welsh Slate Museum, Padarn Country Park,
Llanberis  LL55 4TY
Gweithdy Dinbych
Canolfan Eirianfa, maes y Ffatri,
DINBYCH  LL16 3TS
Sad / Sat
14.7.2012
13.30-17.00
Denbigh Workshop
Eirianfa Centre, Factory Place
Denbigh  LL16 3TS

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today