Nôl/Back

Gweithdai Tredegar House Workshops

Sadwrn, Mai 11
2013
Saturday May 11

Yr Orenfa, Tŷ Tredegar
Casnewydd  NP10 8YW

yn yr Ŵyl Werin flynyddol
Tredegar House
The Orangery, Tredegar House,
Newport  NP10 8YW
in the annual Folk Festival
Dau weithdy awr
  - ar gyfer chwaraewyr profiadol
Mae Mike wedi bod yn flaenllaw fel chwaraewr cyffrous gyda dylanwad Gwyddelig ym maes y ffidil Gymreig  ers iddo chwarae gyda'r band arloesol Yr Hwntws yn yr 80au a hefyd Hin Deg.
Mae'n gerddor a thiwtor proffesiynnol ac yn arwain y band twmpath Murphy's Law
.
Bydd yn dangos sut i gyflwyno ysbryd i alaw draddodiadol Gymrieg. Er y bydd yn rhoi cyngor arbennig i ffidlwyr, bydd y gweithdy hwn yn ysbrydol i chwaraewyr o bob math offeryn gwerin
.
Mike Lease
11.30 - 12.30, 15.00 - 16.00
Mike Lease
Two one-hour workshops
- for experienced players
As an exciting player with strong Irish influence, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his days with the pioneering Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s and also Hin Deg.
He is a professional musician
and teacher, and leads the band Murphy's Law.
He will show in this class how to give life to a Welsh traditional tune. Although he has special guidance to give to fiddlers, this workshop will inspire players of all folk instruments.


Dau weithdy awr
- ar gyfer dechreuwyr
Datblygodd Jane raglen sirol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd i ddysgu alawon traddodiadol drwy Wasanaethau Cerddorol Gwent a bu'n gyfrifol amdani am dros ddegawd.
Trosglwyddodd yr awennau i Donald Stewart sydd ers hynny wedi lledaenu'r gwaith.
Mae gan Jane brofiad eang o chwarae a chanddi lawer o amynedd wrth ddysgu'r chwibanogl, y ffidil a'r bodhran i'r rhai sydd yn dysgu'u hofferynnau.
Jane Ridout
10.00 - 11.00, 13.30 - 14.30
Jane Ridout


Two one-hour workshops
- for less experienced players
Jane
introduced a county-wide traditional music development programme for primary and secondary schools through Gwent Music Services and ran it for well over a decade until it passed to Donald Stewart who has continued with the good work.
Jane has wide experience in playing and lots of patience in teaching whistle, fiddle and bodhran to those who are learning their instruments.
Pris un awr (cyffredin / myfyriwr)
Pris am ddwy awr
Pris teulu am un / dwy awr
£4.00 /  £3.00
£7.00 / £5.00
£6.00 / £10.00
Price for one hour (standard / student)
Price for two hours
Family price for one / two hours
Trefnydd y gweithdy
mike@sesiwn.com
01633 871838
Mike Lease
Mike Lease

Workshop organiser
mike@sesiwn.com
01633 871838
Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.

Cliciwch yma am ddigwyddiadau Sesiwn dros Gymru
Cliciwch yma i glywed a chael nodiant alawon poblogaidd
 
Click here for the list of Sesiwn dros Gymru events
Click here to hear and see the scores of popular tunes


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership

Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo