Gweithdy Sain Ffagan
gydag aelodau'r Glerorfa

St Fagans Workshop
  with Clerorfa members

Arweinydd - Robin Huw Bowen - leader

Sad, Awst 24
2013
Sat, Aug 24

Ymunwch â cherddorion lleol Y Glerorfa, cerddorfa gwerin genedlaethol Cymru wrth iddynt ymarfer setiau alawon i'w perfformio yng nghyngerdd Pwllheli ar Awst 31ain.
Y Glerorfa
Join South Wales members of Y Glerorfa,
the Welsh national folk orchestra, in
practising sets of tunes to be performed in the forthcoming concert in Pwllheli, August 31st

Arweinydd Y Glerorfa
a llywydd y dydd
Er 1983, mae Robin Huw Bowen wedi arwain achos y Delyn Deires led-led y byd. Mae'i weledigaeth a'i ddealltwriaeth o hen alawon Cymreig wedi ysbrydoli chwaraewyr alawon gwerin, yn enwedig yng Nghymru.
Mae ei ganu ysbrydoledig yn ailgynnau gwir enaid y gerddoriaeth fel peth byw ac mae ei dosbarthiadau yn cyfleu hyn i'w dddisgyblion.
Dyma gyfle i chwaraewyr profiadol ffidil, telyn, ffliwt a chwiban ddysgu a chyd-chwarae alawon traddodiadol Cymreig.

Robin Huw Bowen

Workshop leader
and Clerorfa musical director

Robin Huw Bowen has championed the Triple Harp since 1983 across the world.
His visionary work of researching and publishing old lost Welsh melodies has been inspirational to folk musicians, especially in Wales.

His inspired playing reaches to soul of the music and delivers it as a living entity, and shares this with the puplis in his classes .
This is an opportunity for those who play fiddle, harp, flute and whistle to learn and play a range of Welsh traditional tunes.
Alaw a chyfeiliant
- ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad
Bydd Guto Dafis, cantor, acordianydd a storïwr yn arwain dosbarth ychwanegol i gantorion a chwaraewyr offerynnau eraill fel gitâr, accordion, consertina, mandolin ayb, gan ddysgu rhai alawon traddodiadol Cymreig.
Bydd yn dysgu detholiad o alawon traddodiadol Cymreig i chwarewyr gydag pheth profiad offerynnol, gan anelu at ddysgu trwy'r glust, ond hefyd yn darparu copïau ysgrifenedig i gadw.

Guto Dafis
Melody and accompaniment
- for players with some experience

Guto Dafis, singer, accordianist and story-teller will lead an additional class for singers and players of other instruments such as guitar, accordion, concertina, mandolin etc, teaching some Welsh traditional tunes.
He will be teaching a selection of Welsh traditional tunes to melody and accompaniment players who have already achieved a basic competence in playing, aiming to teach the tunes by ear, but also providing written copies to take away.

Cliciwch yma am setiau'r Glerorfa


Click here for Clerorfa set scores

Dyma gyfle i chi ddysgu a chyd-chwarae rhai o setiau'r Glerorfa.
Cysylltwch (gweler isod) i archebu lle ac fe gewch blaenrybudd o'r alawon yn y setiau.

Amserlen

Ymgynnull, cofrestru a chyflwyniad
Cofrestru dosbarthiadau alawon
Gweithdy dysgu


10.15-10.30
10.30-14.00
15.00-16.00

An opportunity to learn and play sets of traditional Welsh tunes with Clerorfa members.
Contact us (see below) to reserve your place and to get advance copies of the sets.

Timetable

Arrival, registration and briefing
Classes
(including breaks)
Performance in the Oakdale Miners' Institute

Pris cyffredinol dysgu alawon
 £7.50
Standard price for tune workshop
Pris plentyn / myfyriwr
 £5.00
Child/student price
Pris teulu
£12.00
Family price
Os ydych yn aelod o Clera neu os ydych yn ymaelodi drwy orchymyn banc, ni fydd angen talu am y dydd.
If you are a Clera member or if you join Clera with a standing order then you will not need to pay the course fee.
Trefnydd y gweithdy Meurig Williams
meurig@sesiwn.com
029 20628300
Workshop organiser


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo