Nôl/Back

Gweithdy Sain Ffagan Workshop

Sad, Chwe 23
2013
Sat, Feb 23

Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru,
Sain Ffagan, Caerdydd  CF5 6XB
23.2.2013
10.00-15.00
Saint Fagans: National History Museum
St Fagans, Cardiff  CF5 6XB

Tiwtoriaid


Tutors

Dosbarth chwaraewyr profiadol
 -  ar gyfer chwaraewyr profiadol
Mae gan Mike flynyddoedd lawer o brofiad yn chwarae alawon traddodiadol ac yn mwynhau eu cyflwyno i eraill.
Mae
wedi bod yn flaenllaw fel chwaraewr cyffrous gyda ddylanwad Gwyddelig ym maes y ffidil Cymreig ers iddo chwarae gyda'r band arloesol Yr Hwntws yn yr 80au. Yn awr mae'n dysgu chwaraewyr eraill, ac yn chwarae gyda band Twmpath Murphy's Law.
Bydd yn dangos sut i chwarae alawon Cymreig gydag ysbryd a chyffro.


Mike Lease
Mike Lease
http://www.murphys-law.org.uk/
Class for experienced players
- for experienced players

An exciting player with strong Irish influence, Mike has been a leader in the field of the Welsh fiddle since his early days with the groundbreaking Welsh folk band Yr Hwntws in the 1980s.
With many years' experience in playing traditional tunes which he thoroughly enjoys passing on to others, he now  plays with Ceilidh band Murphy's Law and teaches a wide range of pupils.
He will be showing how to give life to Welsh traditional tunes.

Alaw a chyfeiliant
- ar gyfer chwaraewyr gyda pheth profiad
 
Mae Guto wedi chwarae caneuon ac alawon traddodiadol Cymreig am fwy o flynyddoedd nad yw am gofio. Bu'n chwarae gyda'i gyfaill Gareth Westacott yn Toreth, ac yn fwy diweddar gyda Danny Kilbride. Mae hefyd yn mwynhau chwarae cerddoriaeth Lydawig i ddawnswyr.
Bydd yn dysgu detholiad o alawon traddodiadol Cymreig i chwarewyr gydag pheth profiad offerynnol, gan anelu at ddysgu trwy'r glust, ond hefyd yn darparu copïau ysgrifenedig i gadw.


Guto Dafis
Guto Dafis
Llun : Paul Seligman : Photographer
Melody and accompaniment
- for players with some experience
Guto has sung and played traditional songs and tunes from Wales for more years than he cares to remember.  He has performed with the duo Toreth, and more recently as a soloist and in a duo with Danny KilBride. He also enjoys playing Breton music for dancing. 
He will be teaching a selection of Welsh traditional tunes to melody instrument players who have already achieved a basic competence in playing, aiming to teach the tunes by ear, but also providing written copies to take away.


Alawon traddodiadol Cymreig
- ar gyfer dechreuwyr
Datblygodd Jane raglen sirol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd i ddysgu alawon traddodiadol drwy Wasanaethau Cerddorol Gwent a bu'n gyfrifol amdani am dros ddegawd.
Diweddglo'r rhaglen bob blwyddyn oedd perfformiadau gan rhyw 200 o ddisgyblion o nifer o wahanol ysgolion yng Nghŵyl Gwerin Tŷ Tredegar. Trosglwyddodd yr awennau i Donald Stewart sydd hefyd wedi cynnal ddosbarthiadau ar gyfer Sesiwn dros Gymru.
Mae gan Jane brofiad eang o chwarae a dysgu'r chwibanogl, y ffidil a'r bodhran.
Jane Ridout
Jane Ridout

Welsh traditional tunes
- for less experienced players
Jane
introduced a county-wide traditional music development programme for primary and secondary schools through Gwent Music Services and ran it for well over a decade until it passed to Donald Stewart who has also run several classes for Sesiwn dros Gymru.
The programme culminated in many concerts, involving pupils from many schools, including annual performances involving around 200 pupils at the Tredegar House Folk Festival.
Jane has wide experience in playing and teaching whistle, fiddle and bodhran.


Caneuon traddodiadol Cymreig
- dysgu a chanu caneuon Gymreig
Mae Mair wedi ymfalchïo wrth ganu caneuon gwerin ein gwlad ers iddi fod yn blentyn a bu'n eu canu yng nghystadlaethau eisteddfodau. Aeth ymlaen i fod yn aelod o'r triawd merched poblogaidd 'Y Diliau'.
Bu'n gweithio fel athrawes ysgol gynradd drwy ei gyrfa a daeth yn brifathrawes Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd. Arweinodd gôr plant am nifer o flynyddoedd ac mae hi wedi beirniadu mewn nifer o eisteddfodau.
Bydd yn dysgu casgliad o ganeuon gwerin cyffredin a fydd yn addas i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg.Mair Robbins
Mair Robbins
Welsh traditional songs
- learn and sing Welsh folk songs
Mair has delighted in singing her country's folk songs since she was a young girl and enjoyed singing them in eisteddfod competitions.
She went on to be a member of the popular girl vocal trio 'Y Diliau' (The Honeycombs).
She worked as a primary school teacher and became head of Ysgol
Gymraeg Melin Gruffydd in Cardiff, led a children's choir for many years and has adjudicated at Eisteddfodau.
She will be teaching a collection of common Welsh folk songs suitable for Welsh learners and speakers.

Amserlen
Cofrestru
Gweithdy dysgu
(
yn cynnwys egwyl)
Sesiwn yn Stiwt y Glowyr
Cliciwch yma am alawon y caneuon

10.00-10.30
10.30-13.00
14.00-15.00
Timetable
 Registration
 Learning workshop
(including break)
 Session at the Oakdale Miners' Institute
 Click here for song tunesPris cyffredinol

£7.50

Standard price

Plentyn / myfyriwr

£5.00

Child / student

Pris teulu

£12.00

Family price

Cliciwch yma i neilltuo lle mewn dosbarth
Ffeil .pdf yw hwn y gallwch argraffu, cwblhau a phostio gyda siec.
Fel arall, gallwch gopïo a gludo cynnwys y ffurflen
a'i chwblhau a'i hanfon mewn e-bost.

Click here to reserve your place in a class
This is a .pdf file for you to print, complete and post with a cheque.
Alternatively you can copy, complete and paste the form contents in an e-mail.


Trefnydd y gweithdy
meurig@sesiwn.com
029 20628300
Meurig
Meurig Williams

Workshop organiser
meurig@sesiwn.com
029 20628300


Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera

Click here for Clera membership
Click here to find out about Clera today
WG logo
ACW logo
Lottery logo