CLERA
Cymdeithas Offerynnau

Traddodiadol Cymru

CLERA
The Society for the
Tra
ditional Instruments of Wales
Hafan Digwyddiadur Clybiau Alawon
Sesiynau BLOG ALAWON Cysylltu
Home Events Diary
Tune Clubs
Sessions BLOG TUNES Contact

Gwybodaeth
Gweithdy

Information

Clybiau Alawon ar draws Cymru

Cynllun dysgu a chwarae alawon traddodiadol

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi Clera, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru yn ei fenter draws-Gymru, Alawon Cymru, i helpu cerddorion dysgu'n halawon traddodiadol a chodi safon eu chwarae. Mae'r cyfnod ariannu gan CCC nawr wedi dod i ben ond mae Clera yn dal i gefnogi Clybiau Alawon ar draws Cymru.

Clybiau alawon
Sefydliad lleol yw clwb alawon sydd yn cwrdd yn rheolaidd  er mwyn galluogi ei aelodau i ddysgu alawon  traddodiadol Cymreig gyda'i gilydd. Mae arno angen man cyfarfod, trefnydd neu dîm trefnu ac aelodau sy'n mynychu. Yn y cyfarfodydd, gall aelodau gydweithio ar alawon cyfarwydd neu ddysgu alawon newydd, a gallent gyflogi tiwtor i'w harwain.

Pa gefnogaeth mae Alawon Cymru yn cynnig i glybiau alawon?
Mae Clera yn dal i gynnig peth cymorth ariannol i Glybiau Alawon a hefyd taflenni cyhoeddusrwydd cyffredinol a ellir eu haddasu yn lleol, a  chefnogaeth ein gwefan fel man cyfeirio i'r clwb alawon agosach.

Am wybodaeth bellach, cysyllter â


Meurig Williams, Trysorydd, Clera
57 Beulah Road, Rhiwbina Cardiff  CF14 6LU
 meurig@sesiwn.com


Tune Clubs across Wales

Learning and playing Welsh traditional tunes

The Wales Arts Council supported Clera, the society for Welsh traditional instruments in its cross-Wales initiative, Alawon Cymru to help musicians learn and play Welsh traditional tunes and to improve the standard of their playing. The funding has now come to an end but Clera is still supporting Tune Clubs across Wales.

Tune Cllubs
A tune club is a local organisation that meets periodically so that it members can learn Welsh traditional tune together. It needs a venue, an organiser or organising team and members who attend. Meetings may either involve members working on tunes already learned or learning new ones,or tutor sessions led by a paid tutor.

What support does Alawon Cymru offer to tune clubs?
Clear offers some financial support for Tune Clubs and adaptable generic publicity leaflets and central website support as a general reference so that interested players can find their nearest tune club.

For further information, pleae contact.

Meurig Williams, Treasurer, Clera
57 Beulah Road, Rhiwbina Cardiff  CF14 6LU
meurig@sesiwn.com

Cliciwch yma am dudalen digwyddiadau Clera
Cliciwch yma i ymaelodi â Clera
Cliciwch yma am ffurflen gofrestru gweithdy
Cliciwch yma i  wybod am Clera heddiw
Logo Clera
Click here to go to the Clera events page
Click here for Clera membership
Click here to apply for a Clera workshop
Click here to find out about Clera today
HAFAN DIGWYDDIADUR GWEITHDAI BLOG GWEITHDAI ALAWON CYSYLLTIADAU
HOME EVENTS DIARY
WORKSHOPS WORKSHOP BLOG TUNES CONTACTS
WG logo
ACW logo
Lottery logo